U bevindt zich hier: HomeNieuwsNieuwsarchiefDE BEWONERSAVOND 2015

DE BEWONERSAVOND 2015

De door de wijkraad Overbos op 14 april j.l. georganiseerde bewonersavond heeft een levendig verloop gekend en is zeer de moeite waard gebleken.

Vertegenwoordigers van diverse bij onze wijk betrokken instanties hebben uitleg gegeven over hun activiteiten. 

Van hun kant hebben de bewoners blijk gegeven van een kritische geest en de bereidheid om over een aantal zaken die hen aan het hart liggen, mee te denken.

 Voor meer foto's, zie Foto's recente activiteiten

ArticleBewAv
Druk bezocht

Zo'n 60 bewoners, alsmede vertegenwoordigers van de Gemeenteraad en het Gebiedsmanagement, hadden het Spaanse onderonsje in de Champions League links laten liggen en waren naar De Boskern gekomen.

Onze voorzitter, Bram Jansen, opende de bijeenkomst. Helaas bleek de geluidsinstallatie niet bij machte een voor iedereen verstaanbaar geluid te produceren, zodat alle sprekers onverwacht diep in hun vocale buidel moesten tasten, daarin aangemoedigd door herhaaldelijke instructies vanuit de zaal. (Wij hopen dat in de door ons allen gewenste renovatie van De Boskern ook een adequate voorziening op dit punt meegenomen zal worden.) In zijn welkomstwoord stelde Bram ook de aanwezige wijkraadsleden nog eens aan het publiek voor.

De nieuwe "participatiesamenleving" vereist goede samenwerking

Vervolgens vertelde secretaris Johan Trompert wat wij voorhebben met het huiskamerproject. Als achtergrond schetste hij de situatie die ontstaan is door de invoering van de zgn. "participatiesamenleving", die nog wel eens mensen (m.n. ouderen) tussen wal en schip laat vallen. Hij benadrukte het belang van samenwerking met alle instanties en personen die aan de verbetering van de sociale cohesie en m.n. aan dit project kunnen bijdragen. 

Dit was een mooi bruggetje naar de sociaal makelaar, Mary van der Drift (Meerwaarde), die uitleg gaf over het pilotproject in onze wijk waarvan zij een van de uitvoerders is. (Zie ook Artikel Sociaal Makelaar.)  Toen Mary aan het eind van haar presentatie vroeg of er onder de aanwezigen al ideeën waren voor zaken waarbij de sociaal makelaar ingezet kan worden, bleek dat e.e.a. eerst nog wat verder zal moeten "indalen"; men had nog geen duidelijke ideeën.

Pluspunt Floriande ook voor Overbos

Namens Meerwaarde gaven Mustapha el Moumene, jongerenwerker, en Toos Aerts, maatschappelijk werkster, een duopresentatie over het nieuwe "PlusPunt", dat voor de bewoners van Overbos en Floriande fungeert als een laagdrempelig centrum waar men terecht kan voor uiteenlopende vragen over persoonlijke problemen, wonen, opvoeding, sociale en recreatieve activiteiten in de buurt, hulp bij administratie, e.d. 

De naam "PlusPunt Floriande", naar de locatie van het centrum, bleek bij de aanwezigen misverstanden op te roepen. Gesuggereerd werd om de naam te wijzigen in: "PlusPunt Floriande/Overbos" (of wat ons betreft: "Overbos/Floriande"). Men zal dit in overweging nemen. 

Een goede suggestie uit het publiek was ook om computerlessen voor senioren aan het aanbod toe te voegen.

Een ander, ook in onze aankondiging geslopen misverstand is, dat de term "PlusPunt" verward wordt met "P-punt". De term "P-punt" verwijst naar een sociaal culturele accommodatie in Graan voor Visch.

De hobbelige weg naar een 30 km zone

De slotpresentatie ging over de in te voeren 30 km zone in onze wijk. Naar aanleiding van het verzet vanuit de Gemeenteraad tegen het teveel aan "hobbels", zijn de plannen enigszins gereviseerd. De nieuwe tekeningen werden hier getoond door beleidsmedewerker Sjors Koggel. 

Vooral dit onderwerp riep veel reacties uit het publiek op. Duidelijk werd dat iedere wijkbewoner verkeerssituaties in onze wijk kent die voor verbetering vatbaar zijn. Over de te nemen maatregelen bleken de opvattingen echter nog wel eens uiteen te lopen. Borden, drempels, plateaus, smileys, .... hoe effectief zijn ze op korte en lange termijn?

Een bewoonster die zich ergerde aan het gebrek aan respons van de Gemeente op haar klacht, kreeg ter plekke een uitnodiging van onze gebiedsmanager, Rik Rolleman, voor een gesprek. Tevens wees Rik erop dat formulieren met wijzigingsverzoeken op de nu gepresenteerde plannen nog tot donderdag 16 april ingeleverd kunnen worden.

Afgerond met hapje en drankje

De avond werd afgerond met een plezierig hapje en drankje, wederom goed verzorgd door ons eigen "P-punt", jawel, De Boskern. In kleine groepjes werd nog flink nagediscussieerd.

Onze conclusie is dat het een geslaagde avond was, waarmee we waarschijnlijk een behoorlijke doorsnee van wijkbewoners hebben kunnen bereiken. Alleen voor de jongeren blijkt een bijeenkomst in deze vorm weinig aantrekkingskracht te hebben. (We wachten nog op de "30 kilometer rap".)

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring