U bevindt zich hier: HomeNieuwsNieuwsarchief

Op deze pagina vind u het nieuwsarchief  van de wijk Overbos Hoofddorp.

 

Oproep "Gezond Natuur Wandelen"

GezNatWandelenLogo

De stichting "Gezond Natuur Wandelen" zoekt o.m. in onze wijk begeleiders voor hun binnenkort te starten wandelproject in de Haarlemmermeer.

Achtergrond

Deze stichting is een initiatief van een werkgroep waarin o.m. de volgende instanties zitting hebben: Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN), de stichting "Landschap Noord-Holland", de Koninklijke Nederlandse Bond voor Licha-melijke Opvoeding (KNBLO-NL, ofwel Koninklijke Wandelbond), en de Wandelsport Vereniging (WSV) "Avondvierdaagse Noord-Holland".

 

Men biedt wekelijks op meerdere locaties in het land aantrekkelijke en laagdrempelige wandelingen aan. Het is de bedoeling om deze wandelingen binnenkort ook aan te bieden in de Haarlemmermeer.

Om dit project mogelijk te maken wordt lokaal nauw samengewerkt met o.a. Sportservice Haarlemmermeer, Stichting MeerWaarde (welzijn), ANBO (ouderen), Gemeente Haarlemmermeer en Stichting Maatvast (wijkcentra).
Begeleiders gezocht
Voor deze wandelingen is men op zoek naar enthousiaste begeleiders: mensen die graag in een groene omgeving wandelen en hun geestdrift willen overbrengen op anderen die, om wat voor reden dan ook, minder bewegen.  
Per wandeling zijn er twee begeleiders. De wandelingen zijn geen natuurexcursies, maar onderweg kan een van de begeleiders, of soms ook een deelnemer, kort iets over de natuur en de omgeving vertellen.
In overleg zal een dagcursus van de wandelbond worden georganiseerd voor de nieuwe vrijwillige wandel-begeleiders. Deze training is voor de begeleiders gratis.
Wie wil op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand, een wandelgroep begeleiden?
De wandelingen
Het gaat om wekelijkse wandelingen van ongeveer 1 uur waar iedereen gratis aan mee kan doen. Het voornaamste doel is het verbeteren van de gezondheid van de deelnemers.
De wandelingen starten op een vaste dag op een vaste tijd vanaf een vaste locatie; mensen hoeven zich niet van te voren op te geven.
Vooraf en/of na afloop is er de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een kopje koffie of thee te drinken.
Nadere info & Contact
Heeft u interesse om een wandelgroep te begeleiden, neem dan contact op met de projectleider van "Gezond Natuur Wandelen regio Haarlemmermeer", Ester Saelman:
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06-20554887
Voor meer informatie kunt u kijken op www.gezondnatuurwandelen.nl.

DE BEWONERSAVOND 2015

De door de wijkraad Overbos op 14 april j.l. georganiseerde bewonersavond heeft een levendig verloop gekend en is zeer de moeite waard gebleken.

Vertegenwoordigers van diverse bij onze wijk betrokken instanties hebben uitleg gegeven over hun activiteiten. 

Van hun kant hebben de bewoners blijk gegeven van een kritische geest en de bereidheid om over een aantal zaken die hen aan het hart liggen, mee te denken.

 Voor meer foto's, zie Foto's recente activiteiten

ArticleBewAv
Druk bezocht

Zo'n 60 bewoners, alsmede vertegenwoordigers van de Gemeenteraad en het Gebiedsmanagement, hadden het Spaanse onderonsje in de Champions League links laten liggen en waren naar De Boskern gekomen.

Onze voorzitter, Bram Jansen, opende de bijeenkomst. Helaas bleek de geluidsinstallatie niet bij machte een voor iedereen verstaanbaar geluid te produceren, zodat alle sprekers onverwacht diep in hun vocale buidel moesten tasten, daarin aangemoedigd door herhaaldelijke instructies vanuit de zaal. (Wij hopen dat in de door ons allen gewenste renovatie van De Boskern ook een adequate voorziening op dit punt meegenomen zal worden.) In zijn welkomstwoord stelde Bram ook de aanwezige wijkraadsleden nog eens aan het publiek voor.

De nieuwe "participatiesamenleving" vereist goede samenwerking

Vervolgens vertelde secretaris Johan Trompert wat wij voorhebben met het huiskamerproject. Als achtergrond schetste hij de situatie die ontstaan is door de invoering van de zgn. "participatiesamenleving", die nog wel eens mensen (m.n. ouderen) tussen wal en schip laat vallen. Hij benadrukte het belang van samenwerking met alle instanties en personen die aan de verbetering van de sociale cohesie en m.n. aan dit project kunnen bijdragen. 

Dit was een mooi bruggetje naar de sociaal makelaar, Mary van der Drift (Meerwaarde), die uitleg gaf over het pilotproject in onze wijk waarvan zij een van de uitvoerders is. (Zie ook Artikel Sociaal Makelaar.)  Toen Mary aan het eind van haar presentatie vroeg of er onder de aanwezigen al ideeën waren voor zaken waarbij de sociaal makelaar ingezet kan worden, bleek dat e.e.a. eerst nog wat verder zal moeten "indalen"; men had nog geen duidelijke ideeën.

Pluspunt Floriande ook voor Overbos

Namens Meerwaarde gaven Mustapha el Moumene, jongerenwerker, en Toos Aerts, maatschappelijk werkster, een duopresentatie over het nieuwe "PlusPunt", dat voor de bewoners van Overbos en Floriande fungeert als een laagdrempelig centrum waar men terecht kan voor uiteenlopende vragen over persoonlijke problemen, wonen, opvoeding, sociale en recreatieve activiteiten in de buurt, hulp bij administratie, e.d. 

De naam "PlusPunt Floriande", naar de locatie van het centrum, bleek bij de aanwezigen misverstanden op te roepen. Gesuggereerd werd om de naam te wijzigen in: "PlusPunt Floriande/Overbos" (of wat ons betreft: "Overbos/Floriande"). Men zal dit in overweging nemen. 

Een goede suggestie uit het publiek was ook om computerlessen voor senioren aan het aanbod toe te voegen.

Een ander, ook in onze aankondiging geslopen misverstand is, dat de term "PlusPunt" verward wordt met "P-punt". De term "P-punt" verwijst naar een sociaal culturele accommodatie in Graan voor Visch.

De hobbelige weg naar een 30 km zone

De slotpresentatie ging over de in te voeren 30 km zone in onze wijk. Naar aanleiding van het verzet vanuit de Gemeenteraad tegen het teveel aan "hobbels", zijn de plannen enigszins gereviseerd. De nieuwe tekeningen werden hier getoond door beleidsmedewerker Sjors Koggel. 

Vooral dit onderwerp riep veel reacties uit het publiek op. Duidelijk werd dat iedere wijkbewoner verkeerssituaties in onze wijk kent die voor verbetering vatbaar zijn. Over de te nemen maatregelen bleken de opvattingen echter nog wel eens uiteen te lopen. Borden, drempels, plateaus, smileys, .... hoe effectief zijn ze op korte en lange termijn?

Een bewoonster die zich ergerde aan het gebrek aan respons van de Gemeente op haar klacht, kreeg ter plekke een uitnodiging van onze gebiedsmanager, Rik Rolleman, voor een gesprek. Tevens wees Rik erop dat formulieren met wijzigingsverzoeken op de nu gepresenteerde plannen nog tot donderdag 16 april ingeleverd kunnen worden.

Afgerond met hapje en drankje

De avond werd afgerond met een plezierig hapje en drankje, wederom goed verzorgd door ons eigen "P-punt", jawel, De Boskern. In kleine groepjes werd nog flink nagediscussieerd.

Onze conclusie is dat het een geslaagde avond was, waarmee we waarschijnlijk een behoorlijke doorsnee van wijkbewoners hebben kunnen bereiken. Alleen voor de jongeren blijkt een bijeenkomst in deze vorm weinig aantrekkingskracht te hebben. (We wachten nog op de "30 kilometer rap".)

Bewonersavond 14 april

BewAv2015Posterv4

Ook dit jaar organiseert wijkraad Overbos weer een bewonersavond. Op deze avond krijgen de wijkbewoners de gelegenheid om over een aantal zaken van algemeen belang informatie te krijgen en met elkaar van gedachten te wisselen.

De avond wordt op dinsdag 14 april 2015 gehouden in De Boskern, Liesbos 26, en begint om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00).

 

Het programma:

  • Resultaten onderzoek naar de sfeer en samenhang in onze wijk.
  • Kennismaking met de "sociaal makelaar", Mary van der Drift.
  • Uitleg over het Huiskamerproject dat in oprichting is.
  • Uitleg over de in te stellen 30 kilometer zone in Overbos.
  • Meerwaarde geeft een presentatie over de inrichting van het "P-punt" in de Dussenstraat in Floriande. Dit is een plek waar men terecht kan met vragen, maar vooral ook met ideeën voor activiteiten die het welzijn in de wijk kunnen verbeteren.
  • Tot slot is er gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens een hapje en een drankje.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

College on Tour in Overbos

Op 7 april heeft het volledige College van B&W een bezoek gebracht aan onze wijk. Het werd een open en zinvolle ontmoeting, waaraan ook het zonnige weer een steentje bijdroeg.

Ontvangst in De Ark

Nadat gebleken was dat de term "collegekwartiertje" ook op dit College van toepassing is, werden de gasten verwelkomd in De Ark door Rik Rolleman, gebieds-manager, en Bram Jansen, voorzitter van onze wijkraad. 

CT-Main2

Voor meer foto's: Activiteiten > Foto's recente activiteiten

Na een korte voorstelronde van alle aanwezigen gaf onze secretaris, Johan Trompert, een inleidende presentatie over de karakteristieken van onze wijk. Het jaren-tachtig idee van de ontwerpers van Overbos dat de hofjesachtige structuur ("bloemkoolwijk") tot grotere saamhorigheid zou leiden, blijkt door de feiten achterhaald te zijn. Wel bestond de indruk onder de aanwezigen, dat sommige statistische gegevens een wat al te somber beeld schetsen.

Desalniettemin is bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing binnen onze wijk een punt van zorg, met name in samenhang met het dreigende wegvallen van bestaande voorzieningen in het kader van de nieuwe participatiewetgeving.

De 30 km zone

De op initiatief van de wijkraad aangevraagde 30 kilometerzone werd positief begroet, maar het College benadrukte dat dit plan nog goedgekeurd dient te worden door de Gemeenteraad, waarbij de goede doorstroming ook aandacht zal krijgen.

Het belang van ons jaarlijkse zomerfeest voor de cohesie in de wijk werd geïllustreerd met de film van het afgelopen feest. Dat de vertoning hiervan, door omstandigheden buiten onze macht, halverwege vastliep, verhinderde niet dat de aanwezigen een goede indruk kregen van de sfeer.

Hierna daalde het gezelschap af naar de Markt-In waar medewerkster Agaath de Vries een korte toelichting gaf over deze activiteit en, naar aanleiding van ons Huiskamerproject in oprichting, erop wees dat de term "huiskamer van Overbos" ook reeds hiervoor gebruikt wordt. (Gezien de andere opzet, m.n. de openingstijden, hoeft echter het een het andere niet te bijten.) Predikant Aarnoud van der Deijl wees eveneens op de reeds lopende sociale activiteiten van De Ark.

Na een korte rondgang door de kerkzaal ging het gezelschap richting winkelcentrum 't Paradijs. Bij het brengparkje werd stilgestaan bij de te kleine belettering van het bordje dat erop wijst dat er geen los afval naast de containers geplaatst mag worden. De gevolgen hiervan ondervinden wij geregeld. Ons werd verteld dat dit probleem bekend is, en dat men streeft naar een aanpak voor de gehele Gemeente.

Bij het verlaten van het winkelcentrum voegden zich nog enkele bewoners bij het gezelschap en kregen de gelegenheid om de burgemeester en wethouders te wijzen op voor hen belangrijke punten. Zo werd er een bezoek gebracht aan het speelpleintje achter het Assinkbos dat ook tijdes de schouw al een aandachtspunt was geweest vanwege de verwaarloosde indruk, en waar onze gebiedsmanager inmiddels met een oplossing bezig is.

Ontmoetingen in het wijkpark

De tocht werd voortgezet door het wijkpark, waar verteld werd hoe de reconstructie ons park een meer open karakter had bezorgd, waardoor het minder aantrekkelijk was geworden voor dealers.
Mustapha el Moumene en Rachelle Paalvast, jongerenwerkers van Meerwaarde, gaven hier toelichting op de plannen voor een JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats) in het wijkpark. Hoewel ook dit gezamenlijke initiatief van Meerwaarde en de wijkraad gewaardeerd werd, wees de burgemeester erop dat ook de plaatsing van een JOP eerst nog goedgekeurd zal moeten worden door de Raad. Er werd ook nog kort gepraat met enkele toevallig aanwezige jongeren in het park over de voorzieningen en de omgang met afval. Ook omwonenden van het park deden hun zegje.

Afronding in de Boskern

Doordat de tocht door het park meer tijd in beslag had genomen dan beraamd, moest het bezoek aan de Roekenbosgroep helaas komen te vervallen. Wij begaven ons rechtstreeks naar het scholeneiland en de tocht eindigde in De Boskern.

Hier werden nog korte presentaties gegeven door Johan Trompert over het Huiskamerproject, Mary van der Drift over haar werk als sociaal makelaar en JOGG-regisseur Lisette Tanis over haar project om het overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Wijkagent Erik van Leeuwen stelde zich ook kort voor. Verder werden de plannen voor de makeover van De Boskern getoond, waarvoor de financiering nog goedgekeurd moet worden. Het belang van deze opknapbeurt, ook voor het Huiskamerproject, werd door onze secretaris nog eens onderstreept.

De middag werd afgerond met een uitstekend verzorgde high tea. De algemene indruk was, dat deze excursie als geslaagd beschouwd kan worden, en dat er in een zeer open sfeer met elkaar overlegd was.

College on Tour 7 april

Op dinsdag 7 april 2015 van 13.00 uur tot 16.00 uur is het College van B & W op werkbezoek in Overbos.

Doel van het werkbezoek is dat het College de in onze wijk spelende zaken ter plekke kan vernemen en aanschouwen. Inbreng van bewoners en andere belangstellenden is van harte welkom.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan van te voren aan bij ons secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het programma:

13:00  Ontvangst in De Ark.  Presentatie door de Wijkraad, diverse onderwerpen. Bezoek aan de "Markt-In".

14:00  Tocht door de wijk. O.m. punten uit de afgelopen wijkschouw. Winkelcentrum. Reconstructie wijkpark, nieuwe locatie JOP, gesprek met bewonersgroep Roekenbos.

15:00  Ontvangst in De Boskern met high tea. Presentaties, o.m. JOGG, Sociaal Makelaar en het project De Huiskamer.

16:00  Einde

Start proef Sociaal Makelaar in Haarlemmermeer

Bron: Hoofddorpse Courant 19-02-2015

Meerwaarde logo

Begin februari start Meerwaarde een proef met sociaal makelaars in de wijken Overbos (Hoofddorp) en Linquenda (Nieuw-Vennep). Mary van der Drift en Peter Rethans hebben de opdracht gekregen om deze nieuwe functie vorm te geven in Haarlemmermeer.

In gesprek met Annette Aukema, manager innovatie

"De functie sociaal makelaar gaat over een nieuwe manier van werken die beter past bij een samenleving waarin participatie en de noodzaak om 'je samen te redden' centraal staan. De proef is bedoeld om deze nieuwe werkwijze 'werkende weg' te verkennen en verder vorm te geven.                                                                                        

De focus van een sociaal makelaar ligt allereerst bij het verbinden van mensen en organisaties over thema's die hun raken, en het bouwen aan stabiele netwerken in de wijk zodat geen enkele buurtbewoner er alleen voor staat", aldus Annette.

"De aandacht van de sociaal makelaar is daarom niet alleen gericht op burgers in kwetsbare omstandigheden, maar juist ook op die mensen en organisaties die iets kunnen betekenen voor een ander. 

Foto SocMak

Vlnr: Peter Rethans, Mary van der Drift en Annette Aukema

Daarnaast zorgt een sociaal makelaar voor een goede balans tussen wat burgers voor elkaar kunnen betekenen en de inzet van beroepskrachten. Ik zie een sociaal makelaar als iemand die burgers met elkaar, maar ook met organisaties en zo nodig met hulpverlening in aanraking brengt. Wanneer in een tijdsbestek van 1 tot 2 jaar een stabiel netwerk in een wijk is ontstaan, kan de sociaal makelaar zich richten op wijken waar dit nog niet het geval is."

Duidelijke opdracht, maar geen vaste route

Hoe bouw je zo'n netwerk? Annette: "Een voorwaarde is dat je alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn in een wijk op je duimpje kent, weet waar sleutelfiguren zich bevinden, en snelle ingangen hebt bij diverse organisaties. Voor de proef in de wijken Overbos en Linquenda hebben we hiertoe een nulmeting gedaan. Voor Mary en Peter is deze meting het vertrekpunt van hun missie. Halfjaarlijks worden nieuwe metingen gedaan en kijken we welke vorderingen zijn gemaakt. De sociaal makelaars hebben dus wèl een duidelijke opdracht, maar geen vaste route gekregen.", aldus Annette.

"Naast inzicht in alle aanbieders van zorg en welzijn in een wijk, moeten zij wijkbewoners waar het goed mee gaat, stimuleren om zich in te zetten voor, en samen te werken met bewoners in kwetsbare situaties. Ook ondersteunen zij wijkinitiatieven die vervolgens een vast karakter krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat je als sociaal makelaar, persoonlijk en namens Meerwaarde, zichtbaar en bekend bent in de wijk."

Kwaliteiten sociaal makelaar 

Vraagt deze nieuwe manier van werken ook om andere kwaliteiten? Annette: "Ja zeker! De basishouding van een sociaal makelaar moet relatiegericht zijn: relaties ontdekken, relaties leggen, relaties verdiepen, relaties gebruiken, relaties vertrouwen en loslaten", aldus Annette. "Hij/zij is een bruggenbouwer in hart en nieren en een soort 'sociale ehbo-er' die bewoners in kwetsbare situaties weet te koppelen aan sterke burgernetwerken. Dat kan bijvoorbeeld een tuinclub of een sportvereniging zijn. 

Daarnaast is de sociaal makelaar een soort 'warme schakelaar' tussen wijkbewoner en professionals en een aanjager die specifieke thema's die spelen in de wijk, op de agenda krijgt van gemeente en andere organisaties."

30-Kilometerzone in heel Overbos

Een eerste voorstel voor de inrichting van de 30-kilometerzone voor de hele wijk Overbos en de straten Sont, Grote Belt en Kleine Belt van de wijk Bornholm waren op 18 februari jongstleden te bekijken tijdens de inloopbijeenkomst in de aula van de Brede School in Floriande.
De wijkraad heeft een aantal reacties op de plannen verzameld. Deze reacties worden door de gemeente in behandeling genomen.
Had u geen tijd om de inloopbijeenkomst bij te wonen, maar praat u wel graag mee? Dat kan door een antwoordformulier in te vullen en dit voor 15 maart naar de gemeente te mailen. Kijk voor dit antwoordformulier, de plannen en de tekeningen van de 30-kilometerzone op  www.haarlemmermeer.nl

Pagina 4 van 7

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring