U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueel

Op deze pagina vind u het nieuws van de wijk Overbos Hoofddorp.

 

FINANCIEEL CAFÉ

Fin Caf 20160831

ZOMERFEEST OVERBOS IJZERSTERK

Succesformule overleeft bezuinigingsronde van dit jaar

Het welslagen van de 12de editie van het populaire Zomerfeest Overbos, afgelopen zaterdag, heeft aangetoond dat de basisopzet van het feest sterk genoeg is om een tegenslag het hoofd te kunnen bieden. Het heeft weliswaar aanzienlijk veel extra inzet gekost van de wijkraadsleden, vooraf en tijdens het feest, alsmede een paar financiële meevallers, maar ook dit jaar konden de bezoekers weer als vanouds genieten van de braderie, workshops en optredens, sport en spel.
Desalniettemin maakt de organisatie zich zorgen over de toekomstige zomerfeesten, aangezien gebleken is dat dit jaar het op de subsidie bezuinigde bedrag niet te vereffenen viel met allerhande fondswerfacties.
 
Fondsen werven
Doordat de subsidie van de gemeente dit jaar aanzienlijk lager uitviel, moest de wijkraad trachten een gat van € 1500 te dichten op de begroting voor het feest. In eerste instantie werden allerhande organisaties en fondsen aangeschreven met verzoeken om sponsoring. Dit leverde helaas geen (op tijd) bruikbare resultaten op.
Vervolgens werd gebruik gemaakt van het nieuwe crowdfunding platform, Nieuwe Pioniers, dat de 1% club op verzoek van de gemeente heeft opgezet. Op dit platform kunnen partijen hun project publiceren, inclusief het streefbedrag, en allerhande fondswerfacties aankondigen. Via het platform kunnen anderen zich als sponsor opwerpen en online donaties doen.
In de pilotfase kregen deelnemers ook nog een training in crowdfunding aangeboden. Als deelnemer aan de pilot kon de wijkraad bovendien rekenen op een aanvulling van de gemeente, indien de helft van het ingezette streefbedrag gehaald werd. De wijkraad besloot om van deze gunstige regeling gebruik te maken om ook nog een buffer op te bouwen voor volgende zomerfeesten. Om deze reden werd ingezet op een streefbedrag van € 3000.
MelkbusWRovCF2
Onder de paraplu van dit project werden meerdere aanvullende acties op touw gezet om geld binnen te halen. Dit vergde veel extra inzet van de wijkraadsleden, naast hun andere voorbereidingstaken. Gezien de korte tijd die hiervoor tot en met het feest beschikbaar was, is er veel gedaan. (Verkoop strandballen, lekkernijen uit andere culturen, grabbelton, raadspel, etc.) Echter, het uiteindelijk bereikte totaalbedrag werd € 921, niet voldoende om de benodigde € 1500 te dekken, laat staan dat het streefbedrag van € 3000, of de helft daarvan, gehaald werd.
Mogelijk kan er voor het feest van volgend jaar meer opgehaald worden, indien de acties vroeger gestart worden en er gebruik gemaakt wordt van de lessen van dit jaar. Maar dit is zeker niet gegarandeerd. Gezien de verbindende functie die dit feest binnen de wijk heeft, vindt de wijkraad dit een zorgwekkende ontwikkeling.
 
Gevarieerd aanbod
Bij de organisatie van dit feest heeft wijkraad Overbos samengewerkt met winkelcentrum 't Paradijs en Sportservice Haarlemmermeer. De feestelijkheden waren verspreid over het wijkpark en het winkelcentrum, verbonden door een rode loper.

ZF2016 MAIN02

In het park trof men de braderie, sport, spel, workshops, demo's en entertainment. De djembés van Frans Sturm waren weer zeer populair en iedereen genoot van de optredens van acrobaat/jongleur Jos Tipker.
In het winkelcentrum verzorgde Meerradio de hele dag een uitzending en waren er meerdere acties van winkeliers, waaronder een (kinder- en jeugd)modeshow, waar de jonge modellen zich met veel charme, talent en durf tussen de winkelende bezoekers op de rode loper presenteerden.

ZF2016 MAIN03

Op dit aanbod kwamen naar onze schatting meer bezoekers af dan vorig jaar. Dat het weer tegen de middag wat minder werd en er volgens sommige apps om 16:00 een stortbui verwacht werd, leek niemand te weerhouden om tot het einde toe van alle attracties te blijven genieten.
 
Opening eerste watertappunt in Haarlemmermeer
Er was tijdens dit feest veel aandacht voor gezond bewegen en eten. In dit kader was de opening van het eerste watertappunt in Haarlemmermeer door wethouder John Nederstigt een passende gebeurtenis. Hij werd geflankeerd door PWN-manager Harry Buyten, gebiedsmanager Rik Rolleman en wijkraadvoorzitter Bram Jansen. De wethouder benadrukte het belang van goed water drinken tegenover suikerhoudende frisdranken. Volgens hem heeft het Nederlandse kraanwater de beste kwaliteit ter wereld. Samen met enkele kinderen tapte hij het eerste water. Er waren 50 gratis dopflessen beschikbaar voor de eerste afnemers.

ZF2016 MAIN01

Harry Buyten vertelde dat het PWN-water volgens een “onafhankelijke smaakcommissie” als het lekkerste water gekwalificeerd was. Het watertappunt blijft de hele zomer in het park staan, maar wordt eind oktober-begin november weggehaald voor onderhoud. Eind maart-begin april wordt het tappunt dan weer geïnstalleerd.
Het streven is dat elke wijk een eigen tappunt krijgt. Naar een idee van leerlingen van het Kaj Munk College wil PWN ook graag binnentappunten gaan plaatsen, b.v. in scholen.
 
In de geest van Meer-voor-Elkaar
Als vervolg op het Meer-voor-Elkaar project, en het groeiend besef van de noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende instanties in de wijk, werkten in het wijkpark de stands van Gebiedsbeheer, Meerwaarde en de Wijkraad Overbos samen om de wijkbewoners in te lichten over ontwikkelingen in de wijk en hun vragen, opmerkingen en andere reacties centraal te verzamelen. Zo hingen in een van de kramen grote plattegronden van de wijk waarop het voorontwerp bestemmingplan bekeken kon worden. Er waren ook steeds mensen beschikbaar voor toelichting. De ontvangen feedback gaat de komende tijd geordend en samengevat worden.
 
Zonnige afloop
Tegen het einde van het feest, rond 17:00, brak tot ieders verrassing de zon weer door. Dit gaf het organisatieteam de gelegenheid om na al het harde werk nog even op het terras van Snack Paradijs uit te puffen.

zomerfeest 2016 overbos

Zaterdag 25 juni 2016 10:00-17:00 wijkpark en winkelcentrum

Bekijk onze animatiepromoclip: 
 

Het belooft weer een prachtig feest te worden!

De voorbereidingen van de 12de editie van het wijkfeest zijn al in een vergevorderd stadium.
Het winkelcentrum doet mee, o.m. met een kledingshow. Sportservice Haarlemmermeer is ook weer van de partij.
 
Nieuw dit jaar is dat we een deel van de kosten zelf moeten dragen; op subsidies wordt in deze tijd bezuinigd. We zijn dan ook druk bezig langs allerlei wegen geld in te zamelen.
Het nieuwe crowdfunding platform is voor ons daartoe een belangrijk middel. We zijn bezig met het opzetten van diverse acties die extra inkomsten kunnen opleveren. Graag willen wij op deze wijze het feest gratis toegankelijk houden voor alle bezoekers.
Poster 
MelkbusWRovCF2 

Crowdfunding

Op verzoek van de gemeente heeft de 1% club een platform opgezet waar crowdfunding projecten op gepubliceerd kunnen worden en waar bezoekers online donaties kunnen geven. Onze wijkraad is een van de partijen die in de pilotfase meedoen.
Ons project kan daar gevonden worden via  nieuwepioniers.nl/nl/projects/zomerfeest-overbos
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom.
 
Wij zullen ook op onze projectpagina laten weten welke acties we op touw gaan zetten.
Het is überhaupt de moeite waard op eens op dit platform rond te kijken; er staan veel leuke projecten op, die stuk voor stuk de moeite van het sponsoren waard zijn!

Een greep uit wat er te beleven valt:

 • Een braderie met meer dan 100 kramen, waar u zowel allerhande spullen kunt kopen als informatie kunt krijgen over zaken die de leefbaarheid in onze wijk betreffen.
 • Sport en spel, georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer met workshops en demonstraties van verenigingen uit de wijk.
 • Acrobaat/jongleur Jos Tipker en “Djembé Frans” zijn ook weer van de partij.
 • Springkussens, schmink en ander vermaak voor de jongsten.
 • Een gezellige bar met terras midden tussen de activiteiten.
 • Natuurlijk ook de vertrouwde snackcar en suikerspin.
Een rode loper verbindt het wijkpark met het winkelcentrum
 • Meerradio, verzorgt de hele dag de uitzending vanaf locatie winkelcentrum ‘t Paradijs.
 • Winkeliers pakken uit met diverse verrassende acties.
 • Shoeby Paradijs komt met de volgende activiteiten:
  • I.s.m. Dance-Body-Health uit Heemstede een modeshow op de rode loper. Start 14.00 uur.
  • Anna en Elza Frozen (uit de Disney film) komen ook in het winkelcentrum. Van 12.00-16.00 uur een meet & greet met Anna en Elza en samen op de foto.

Bezoek van de wethouder

De wethouder komt om 12.00 uur in het wijkpark de officiële opening verrichten van het eerste openbare watertappunt in Haarlemmermeer!

de 30-km zone komt eraan!

Werkzaamheden in onze wijk starten op 17 mei

Het initiatief van de wijkraad om aan de gemeente te verzoeken in onze hele wijk een 30-km zone in te voeren, krijgt nu een concreet gevolg. Ons verzoek was destijds gebaseerd op klachten uit de wijk dat 50 km per uur op veel plaatsen te snel is en voor onveiligheid zorgt.   
Na een lang voortraject, waarin de wijkbewoners geïnformeerd werden over, en gelegenheid hadden commentaar te geven op de plannen, gaat de praktische uitvoering nu beginnen. 
In een groot deel van de wijk geldt al langere tijd een maximum snelheid van 30 km per uur. Nu worden ook het Mastbos, Ommerbos, Klaterbos en Stuttebos onderdeel van deze zone. Daartoe moeten de nodige aanpassingen gedaan worden, zoals wegmarkeringen op kruispunten, borden, en hier en daar verhogingen.
Sign02
Op de website van de gemeente kan men tot in detail nagaan hoe de plannen eruit zien en volgens welk tijdschema men denkt te zullen gaan werken: haarlemmermeergemeente.nl/overbos-30km-zone-0 .
Ook wij geven hier een korte toelichting.

Korte voorgeschiedenis

 • Naar aanleiding van een aantal klachten over onveiligheid komt de wijkraad begin 2015 tot het plan om de gemeente te verzoeken de hele wijk Overbos tot een 30 km zone te maken. Dit wordt door B & W onderdeel gemaakt van het zgn. "Deltaplan Bereikbaarheid: flankerende maatregelen Floriande en Overbos".
 • Op 18 februari 2015 wordt door de gemeente een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd, waar de bewoners de (voorlopige) plannen kunnen inzien, uitleg krijgen van aanwezige ambtenaren, en opmerkingen en bezwaren kunnen laten horen.
 • Hulpdiensten en bewoners maken bezwaar tegen het grote aantal geplande verkeersdrempels in de wijk. Tegelijkertijd wordt in de gemeenteraad op 19 maart ook een meer algemene motie "Hobbel Weg!" ingediend tegen het teveel aan drempels in de Haarlemmermeer, Naar aanleiding hiervan wordt het aantal drempels in de geplande 30-km zone  teruggeschroefd en komt er een nieuwe versie van het ontwerp.
 • Tijdens het bezoek van B & W aan onze wijk ("College on Tour") op 7 april 2015 wordt ook over dit gewijzigde ontwerp gesproken met de aanwezigen. 
 • Tijdens de bewonersavond van de wijkraad op 14 april 2015 wordt het nieuwe ontwerp op grote wandkaarten gepresenteerd en door een gemeenteambtenaar toegelicht. Ook hier is weer gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
 • Tijdens de bewonersavond van de wijkraad op 22 maart 2016 wordt het plan gepresenteerd en toegelicht als voorbeeld van participatie.
 • Halverwege april 2016 worden de bewoners via een brief geïnformeerd over de komende werkzaamheden.

De werkzaamheden

map02
Bovenstaande kaart is gebaseerd op de kaart van de gemeente, maar laat het Bornholm-deel (waar ook aanpassingen plaatsvinden) weg. De open vierkantjes zijn gele attentievlakken zonder verhoging; de gevulde vierkantjes zijn verhoogde plateaus.
 
Mastbos (locaties met start-, einddatum en aanpassing)
 Mastbos2
 
Ommerbos, Klaterbos, Stuttebos (locaties met start-, einddatum en aanpassing)
 Ommerbos

Proef met Financieel café

De wijkraad Overbos start in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, vrijwilligersvereniging Humanitas  en de Stichting Maatvast een Financieel café. De vestigingsplaats is het Sociaal Cultureel centrum “De Boskern”.
Het Financieel café biedt onder het genot van een kopje koffie of thee laagdrempelige ondersteuning aan mensen met financiële of administratieve vragen.
FinCaf01 FinCaf02
Tijdens de openingstijden kunnen bewoners zonder afspraak binnenlopen en hun vragen voorleggen aan de daar aanwezige vrijwilligers van Humanitas. Deze vrijwilligers bieden een luisterend oor, geven uitleg en hulp zodat mensen zelf verder kunnen of verwijzen hen naar de juiste instantie.
De afgelopen periode is Humanitas bezig geweest met het werven van vrijwilligers voor deze nieuwe activiteit. De komende weken volgen zij een trainingsprogramma.

Op donderdag 19 mei gaat het café voor de eerste keer als proef open en wel ’s middags van 13:00 tot 15:00 uur en ’s avonds van 19:00 tot 21:00 uur.

Na deze proefopening wordt besloten of donderdag een geschikte dag is en of de openingstijden aansluiten bij de behoefte van de bewoners.
Met welke vragen kunnen de bewoners zoal terecht?
 • Uitleg over een ingewikkelde brief.
 • Het aanvragen en invullen van een (online) formulier.
 • Het leren maken van een bestedingsplan.
 • Het aanvragen van een toeslag of DigiD.
 • Informatie over schuldhulpverlening.
 • Wat belangrijke websites zijn voor mensen met schulden.
 • En nog vele andere zaken.
Humanitas logo Logo green v2 GemHlmmeer logoMV

Geslaagde bewonersavond 2016

Wijkbewoners doen actief mee

Dinsdagavond 22 maart vond de jaarlijkse bewonersavond plaats, georganiseerd door de wijkraad, en met een stevig aandeel van de Gemeente. Het centrale thema was “participatie”. En participeren ... dat hebben de meeste bezoekers deze avond zeker gedaan!
BWA2016-05

De avond begon traditioneel met een openingswoord van onze voorzitter, Bram Jansen. Ook de aanvankelijke afregelprobleempjes met de geluidsinstallatie voelden zeer vertrouwd aan.

Nelleke van Wonderen gaf uitleg over de doeleinden en werkwijze van Buurtbemiddeling. (Om een te grote uitloop te voorkomen, was besloten dat er pas aan het eind van de avond gelegenheid zou komen tot het stellen van vragen.)

Hierna gaf Bram Jansen een inleiding over het begrip "Participatie", waarin hij voorbeelden gaf van hoe onze wijkraad dit principe tot nu toe toegepast heeft, b.v. bij de totstandkoming van Het Praathuis, de laagdrempelige inloop op vrijdagmiddag in de Boskern.

Vervolgens werd dit thema in daden omgezet door gebiedsmanager Rik Rolleman, die hiertoe de ambtenaren Stan v. d. Laan, Peter v.d. Sterren en Margriet Achtereekte het Gemeentehuis uit had weten te lokken. Daarnaast werden ook projectleider Marga Drewes, namens "Meer voor Elkaar", en onze secretaris Johan Trompert , namens "Het Praathuis" ingezet. Na een korte inleiding door Rik Rolleman, waarin het begrip "participatieladder" geïntroduceerd werd, konden de bezoekers bij deze mensen terecht voor een "Proeverij van participatie vormen". De vier gepresenteerde onderwerpen waren:
 • Het pilotproject "Meer voor Elkaar" in Overbos.
 • De toepassing van het Digipanel bij de bepaling van het parkeerbeleid in Floriande,
 • De introductie van een 30 km zone in onze wijk.
 • De totstandkoming van Het Praathuis.
Er werden telkens op vier plekken korte sessies  gehouden en de bezoekers konden zich van de ene sessie naar de andere begeven. Elke sessie bestond uit een inleiding en een discussie. De meeste Overbossers waren al spoedig betrokken bij levendige uitwisselingen van ideeën.

Tot slot legde gemeenteambtenaar Jan Monster uit waarom en hoe de update van het bestemmingsplan voor onze wijk gaat plaatsvinden. Ook hierbij krijgen de burgers gelegenheid tot inspraak, maar de te volgen procedure is voor de leek tamelijk complex. Ook kunnen er, zoals terecht uit de zaal opgemerkt werd, nog wel eens addertjes onder het gras blijken te zitten in de vorm van wijzigingsbevoegdheden. D.w.z. dat de gemeente nog (beperkte) wijzigingen in sommige bestemmingen zou kunnen aanbrengen. (Voor een uitgebreide uitleg, zie: Uitleg Bestemmingsplan van het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.)

De avond werd afgerond met een dankwoord aan het organisatiecomité en een gezellige borrel, die uitstekend verzorgd werd door de medewerksters van De Boskern.

Voor meer foto's, zie onder Activiteiten > Foto's recente activiteiten.

bewonersavond 2016

Dinsdag 22 maart organiseert wijkraad Overbos weer een bewonersavond, waarin u, als wijkbewoner, over een aantal zaken van algemeen belang informatie kunt krijgen en met elkaar van gedachten kunt wisselen.

Wilt u alles weten over buurt-bemiddeling?
Wilt u veel meer weten over participatie, oftewel actieve deelname aan het welzijn in de wijk, zoals b.v. Het Praathuis?
Wilt u ingelicht worden over het nieuwe bestemmingsplan van onze wijk?
Wilt u meer horen over wat de wijkraad doet?
Kom dan naar de bewonersavond die de wijkraad weer organiseert.

Deze avond vindt plaats in de Boskern op dinsdag 22 maart 2016. Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar en we beginnen de avond om 19.30 uur.

Vanaf ± 21.15 uur kunt u onder het genot van een hapje en een drankje uw verdere vragen stellen aan leden van de wijkraad, aan de gebiedsmanager en aan de andere sprekers.

Onderwerpen

 • Buurtbemiddeling houdt in dat u samen met uw buren en met ondersteuning van buurtbemiddelaars om de tafel gaat zitten om een onderling probleem zelf op te lossen.
 • Bij het onderwerp participatie wordt u verteld hoe u zelf, en/of via de wijkraad, uw invloed kunt uitoefenen over alles wat er in onze wijk gebeurt.
BewAv Pict4
 • Het bestemmingsplan van onze wijk moet weer worden geactualiseerd. Het hele proces en hoe u uw invloed hierop kunt uitoefenen wordt u op deze avond verteld.
 • Het Praathuis, de laagdrempelige inloop op vrijdagmiddag in de Boskern, is een groot succes. Wij praten u bij over de stand van zaken en over de toekomstplannen.
 • De Wijkraad Overbos heeft nog meer acties ondernomen, waarover we u graag willen vertellen.

U komt toch ook?

Pagina 8 van 9

Twitter nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring. Door voor ‘Ik ga akkoord’ te kiezen geeft u toestemming voor het zetten van cookies op uw systeem. Accepteert u geen cookies, kiest u dan niet voor ‘Ik ga akkoord’. Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden. Privacyverklaring